Recenze: Gabriel Rovňák: Zdeněk Košler – Život a dílo

Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně 2017. ISBN 978-80-7460-118-7

 

Petr Lyko

 

Monografie Gabriela Rovňáka Zdeněk Košler – Život a dílo představuje výstup zpracovávající dosud málo reflektované, avšak pro vývoj české hudební kultury (včetně jejího odrazu v zahraničí) silně relevantní téma. Přínos bádání tkví mj. v provedení detailního výzkumu pramenného materiálu, který byl v mnoha případech odborné veřejnosti dosud neznámý a jeho následné vysoce kvalitní interpretaci. Práce vyniká mimořádně širokou informační základnou, jež autorovi umožnila spis pojmout nejen jako standardní monografii, ale také jako modelovou studii, reflektující českou a slovenskou hudební kulturu v návaznosti na světové kulturní dění. V neposlední řadě je pak potřeba vyzdvihnout i další rozměr spisu, a sice přesahy do problematiky interpretace. Touto koncepcí tak autor dokázal neotřelým, vysoce inovativním způsobem vnést na pole české muzikologie tolik potřebnou syntetickou práci, která je schopna interdisciplinárním způsobem zužitkovat celé spektrum dílčích hudebně-vědných východisek a řešitelských přístupů.

 

Strana 84/2019

Redakce