JAK PUBLIKOVAT

Pravidla pro publikování textů v odborném časopise JAMUSICA

Periodikum JAMUsica uveřejňuje původní autorské texty, doposud nikde nepublikované. Zájemci o publikování mohou své texty průběžně zasílat na emailovou adresu: jamusica@jamu.cz

Součástí textu musí být:

-krátké resumé v češtině (cca 15 řádků), které bude redakcí přeloženo do angličtiny

-cca 3 až pět klíčových slov vystihujících podstatu článku

kontaktní informace autora (jméno, příjmení, e-mail, název a adresa instituce, u studentů studijní obor)

 

Rozsah textu není striktně omezen, doporučuje se však zachovat rozmezí cca 10 – 15 normostran. U odborných článků je nutno dodržet standardy vědeckého textu, tj. zejména důsledné odkazování informačních zdrojů v poznámkovém aparátu, který bude užívat citační normu ČSN ISO 690:2022.

Text zasílají autoři v programu MS Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12 pt., řádkování 1, zarovnání do bloku, bez mezer za odstavcem, citace jsou vedeny formou poznámek pod čarou (tj. nikoliv na konci vlastního textu).

 

Průběh recenzního řízení

Zaslané texty jsou anonymně posouzeny dvěma nezávislými recenzenty, kteří je formou písemného posudku doporučí/nedoporučí k publikování, příp. doporučí po zapracování připomínek. V případě, že jsou oba posudky kladné, je text přijat pro publikování, v případě, že jsou záporné, není text pro uveřejnění přijat. V případě jednoho posudku kladného a druhého záporného, zváží redakce s případným zapracováním recenzentských podnětů publikování, příp. si může vyžádat vypracování posudku třetího.

Redakce si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o publikování zaslaných textů.