Výuka klavírní spolupráce ve Střední Evropě

Marie Papežová Erlebachová 

 

Oblast výzkumu

 Klavírní spolupráce je obor, ve kterém by se měl vzdělávat každý klavírista, protože se s ním ve své profesní kariéře dříve nebo později setká. Vzdělávání v této speciální disciplíně není v České republice rozšířeno natolik, aby pokrylo potřeby budoucích korepetitorů. Na tomto základě vznikla studie, jejímž cílem je zanalyzovat kurikula studijních programů zaměřujících se na klavírní spolupráci ve střední Evropě tak, aby bylo jasně patrné, ve kterých disciplínách by měl být korepetitor vzděláván.

Oblast výzkumu byla cíleně vymezena tak, reflektovala naše podmínky a aby případní zájemci o studium tohoto oboru měli možnost nahlédnout do systému výuky nám nejdostupnějších zemí, tzn. ČR, Lichtenštejnska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. V těchto zemích byly vyhledány všechny vysoké školy, které mají hudební fakultu zaměřující se na umění interpretace. Takových vysokých škol je ve střední Evropě 60 – ČR (3), Lichtenštejnsko (0), Maďarsko (4), Německo (28), Polsko (9), Rakousko (5), Slovensko (3), Slovinsko (1), Švýcarsko (7). V jejich kurikulech byly vyhledány samostatné studijní obory, které se týkají klavírní spolupráce, tím se počet vysokých škol zredukoval z 60 na 38, tzn. 63%, tedy víc než polovina vysokých škol se detailněji zabývá výukou klavírní spolupráce. Obor klavír, ve kterém má klavírista povinné předměty týkající se klavírní spolupráce nebo si tyto předměty může zvolit, nebyl v této statistice zohledněn. Dále jsme se tedy zabývali studijními programy, které mají jako hlavní obor klavírní spolupráci. 1

 

Obr. 1: Přehled škol, které nabízí/nenabízí studijní program se zaměřením na klavírní spolupráci.

 

Graf 1: Poměr vysokých uměleckých škol, které nabízí studijní programy se zaměřením na klavírní spolupráci, ve srovnání s jejich celkovým počtem.

 

V této studii byly vyhodnocovány pouze magisterské studijní programy, protože většina studijních programů zaměřených na klavírní spolupráci je z určitých důvodů vyučována až po ukončení bakalářského studijního programu v oboru klavír. Existují sice i bakalářské studijní programy zaměřené na klavírní spolupráci, ale jejich počet je omezený.

 

Rozdělení studijních oborů

 

Celkem bylo zpracováno na sledovaných 38 vysokých školách 81 kurikul studijních oborů, týkajících se klavírní spolupráce. Z nich se ustálily skupiny různých druhů klavírní spolupráce, kterými jsou: 2

  1. Komorní hra (23 oborů, 28%)Kammermusik, Klaviertrio, Chamber music, Fortepian – profil solowo kameralny, Fortepian – profil kameralistika fortepianowa.

ČR (1), Německo (12), Polsko (2), Rakousko (4), Švýcarsko (4)

  1. Doprovod písní (18 oborů, 22%)Liedgestaltung, Liedduo, Liedklasse, Lied, Vokalkorrepetition Lied und Oratorium

Německo (14), Rakousko (1), Švýcarsko (3)

  1. Doprovod opery (15 oborů, 19%)Chef de chant, Vokalbegleitung, Vokalkorrepetition Oper, Korrepetition für Musiktheater, Musiktheaterkorrepetition, Opernkorrepetition, Vokale Korrepetition, Profil solowo – korepetytorski (Couching), Fortepian – profil korepetycja wokalna

Německo (8), Polsko (2), Rakousko (4), Švýcarsko (1)

  1. Korepetice (12 oborů, 15%) Accompagnement, Klavierkammermusik und Liedgestaltung, Korrepetition, Duo für Pianisten, Collaborative piano, Kameralistyka fortepianowa, Piano accompaniment and repetition

Maďarsko (1), Německo (6), Polsko (1), Rakousko (2), Švýcarsko (2)

  1. Doprovod instrumentalistů (8 oborů, 10%) Klavierkammermusik, Instrumentalkorrepetition, Korrepetition Instrumental

Německo (6), Rakousko (1), Švýcarsko (1)

  1. Klavírní duo (3 obory, 4%)Klavierduo

Německo (1), Rakousko (2)

  1. Speciální obory (2 obory, 2%)Orchestral Piano, BallettkorrepetitiNěmecko (1), Švýcarsko (1)

Graf 2: Četnost studijních oborů ve střední Evropě.

 

Vyučované předměty 

Ve všech těchto oborech byla analyzována kurikula, ze kterých se vyprofilovaly skupiny předmětů, které se v této disciplíně vyučují. Názvy předmětů se v jednotlivých kurikulech lišily, ale ze sylabů těchto předmětů jasně vyplynulo, že se jedná o předměty téměř stejné nebo velmi podobné.

Hlavní a největší skupinou (35,2%) byly předměty hlavního oboru a jeho praktického uplatnění – Hlavní obor, Praxe, Doprovod na školních akcích/projektech, Koncerty a soutěže, Orchestr, velký ansámbl, sbor, Práce na repertoáru, Masterclasses, Natočení CD, Technika zkoušení a vedení ansámblu, Korepetice, Seminář hlavního oboru. Další skupinou byly předměty prohlubující specializaci klavírní spolupráce či předměty obecně nazvané „výuka klavírní spolupráce“ (12,4%) – Komorní hra, Písňový doprovod, Výuka klavírní spolupráce, Operní doprovod, Hospitace na baletní korepetici. Další poměrně početně zastoupenou skupinou byly předměty „speciálních dovedností“ (12%) – Transpozice, Hra partitur a hra z listu, Dirigování, Improvizace, Hra podle dirigenta, Instrumentace. Následovala skupina předmětů zabývající se hudebním stylem (11,5%) – Historicky poučená interpretace, Generálbas, Soudobá hudba. V těsném poměru za nimi se umístily nástrojové/pěvecké předměty (11%) – Sólový klavír nebo druhý nástroj, Zpěv, Cembalo nebo historické klávesové nástroje.

S větším odstupem se poté umístily jazykové předměty (5,5%) – Jazyk (různé), Dikce zpívaného cizojazyčného textu. S téměř stejným výsledkem dopadly teoretické předmětySpecializované dějiny (na komorní hudbu, písňovou nebo operní literaturu, ad.), Analýza stylu. V malém množství se objevovaly pohybové a koncentrační předměty (2,5%) – Práce s tělem a jeho uvědomování, Koncentrační techniky a pódiový trénink; a předměty související se sebeprezentací (1%) – Management, PR, Marketing.

Předměty objevující se zřídka nebo pouze v jediném studijním oboru byly shrnuty do skupin speciálních předmětů pro doprovod písní (1%) – Chanson, Jazz, Francouzská píseň, Slovanská píseň, Základní kurz poezie, Dikce v písních; speciální předměty pro operní doprovod (1%) – Fyziologie a funkce hlasu, Dramaturgie postav, Ladění, Rétorika; speciální předměty pro instrumentální doprovod (0,33%) – Kompozice, Nahrávací technika; a speciální předměty pro klavírní duo (0,33%) – Notace v soudobé hudbě, Filmová hudba.

Graf 3: Předměty vyučované ve studijních programech klavírní spolupráce.

 

                  Jednotlivé studijní obory 

Studijní obor Komorní hra ve všech případech znamenal hru v souboru tří a více hráčů – klavírní trio, klavírní kvarteto, kvinteto. Těchto oborů bylo nalezeno celkem 23, z toho v ČR 1, v Německu 12, v Polsku 2, v Rakousku 4 a ve Švýcarsku 4. Ve všech těchto kurikulech byla počítána četnost zastoupení jednotlivých předmětů, přičemž výsledek byl tento: 3

Hlavní obor (ve 23 případech), Praxe (14), Historicky poučená interpretace (13), Soudobá hudba (13), Nástroj (9), Koncerty a soutěže (7), Natočení CD (6), Masterclasses (6), Analýza stylu (6), Práce s tělem a jeho uvědomování (6), Orchestr, velký ansámbl (5), Komorní hra (5), Improvizace (5), Práce na repertoáru (3), Doprovod písní (3), Dějiny komorní hudby (3), Dirigování (3), Technika zkoušení a vedení ansámblu (3), Zpěv (1).

Graf 4: Předměty vyučované v rámci oboru Komorní hra.

Zde je jasně patrné, že oproti ostatním oborům má Komorní hra neobvykle velkou část předmětů věnovanou hlavnímu oboru a jeho praktickému využití. Také předměty zabývající se hudebním stylem jsou zde zastoupeny oproti ostatním oborům téměř dvojnásobně. Celkem tyto dvě skupiny předmětů tvoří 70% celého kurikula. Pro potřeby tohoto oboru je však smysluplné, že právě tyto dvě skupiny předmětů tvoří většinu kurikula, protože jsou pro tento obor určující.

Překvapivým výsledkem byl studijní obor Doprovod písní, který se svým počtem (18 studijních oborů) umístil hned za Komorní hrou. Tento obor má jistě největší tradici v německy mluvících zemích (Německo, Švýcarsko, Rakousko), a to především díky bohaté písňové literatuře německých autorů. V Německu dokonce v četnosti předčil obor Komorní hra, a to s výsledkem 14 vyučovaných oborů. Dále se doprovod písní vyučuje v Rakousku (1) a Švýcarsku (3). Četnost zastoupení jednotlivých předmětů je následující:

Hlavní obor (18), Komorní hra (10), Praxe (8), Dikce zpívaného cizojazyčného textu (8), Zpěv (7), Soudobá hudba (6), Výuka klavírní spolupráce (6), Doprovod písní (5), Historicky poučená interpretace (5), Nástroj (5), Jazyk (5), Transpozice, hra partitur a hra z listu (5), Koncerty a soutěže (4), Management, PR a marketing (4), Dějiny písňové literatury (4), Práce na repertoáru (3),Masterclasses (2), Improvizace (2), Cembalo a historické klávesové nástroje (2), Doprovod na školních akcích/projektech (2), Doprovod opery (2), Koncentrační techniky a pódiový trénink (2), Práce s tělem a jeho uvědomování (2), Orchestr, velký ansámbl, sbor (1), Dirigování (1), Dikce v písních (1), Chanson (1), Jazz (1), Francouzská píseň (1), Slovanská píseň (1), Základní kurz poezie (1).Graf 5: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů v oboru Doprovod písní.

 

Z grafu je patrné, že v tomto oboru je věnována největší pozornost předmětům hlavního oboru a jeho specializaci (49%). Nadprůměrný důraz je zde také kladen na jazykové předměty, které jsou pro klavíristu v tomto oboru nezbytné.

Dalším oborem v pořadí byl Doprovod opery, který se vyskytoval celkem v 15 studijních oborech, a to v Německu (8), Polsku (2), Rakousku (4) a Švýcarsku (1). Tento obor je, co se týče předmětů, jedním z nejnáročnějších a nejspecifičtějších, jak lze vidět níže:

Hlavní obor (15), Dirigování (10), Transpozice, hra partitur a hra z listu (10), Zpěv (10), Praxe (9), Jazyk (9),  Doprovod na školních akcích/projektech (8), Doprovod písní (7), Dikce zpívaného cizojazyčného textu (7), Komorní hra (6), Historicky poučená interpretace (6), Cembalo a historické klávesové nástroje (5), Generálbas (5), Výuka klavírní spolupráce (4), Nástroj (4), Orchestr, velký ansámbl, sbor (4), Improvizace (4), Dějiny opery (4), Koncerty a soutěže (3), Korepetice (3), Fyziologie a funkce hlasu (3), Práce na repertoáru (3), Soudobá hudba (3), Hra podle dirigenta (2), Instrumentace (1), Rétorika (1), Technika zkoušení a vedení ansámblu (1), Koncentrační techniky a pódiový trénink (1), Dramaturgie postav (1), Ladění (1).

Graf 6: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů v oboru Doprovod opery.

Téměř polovinu kurikula zaujímají skupiny předmětů hlavního oboru a speciálních dovedností (48%). Důležité předměty pro tento obor – Dirigování a Transpozice, hra partitur a hra z listu jsou na druhém místě hned za hlavním oborem. Stejně jako u oboru Doprovod písní je zde důležitým předmětem cizí jazyk, který je pro operu nezbytný.

Obor Korepetice byl kombinovaným studijním oborem, ve kterém se vyučují buď všechny nebo některé specializované předměty klavírní spolupráce (Komorní hra, Doprovod písní, Doprovod opery, Doprovod instrumentalistů). Vyučuje se v Maďarsku (1), Německu (6), Polsku (1), Rakousku (2) a Švýcarsku (2). Četnost zastoupení jednotlivých předmětů je následující:

Hlavní obor (12), Praxe (9), Transpozice, hra partitur a hra z listu (8), Doprovod na školních akcích/projektech (7), Nástroj (6), Historicky poučená interpretace (6), Doprovod písní (5), Komorní hra (5), Zpěv (4), Dirigování (3), Generálbas (3), Práce s tělem a jeho uvědomování (3), Doprovod opery (3), Jazyk (3), Cembalo a historické klávesové nástroje (2), Orchestr, velký ansámbl, sbor (2), Práce na repertoáru (2), Improvizace (2), Soudobá hudba (2), Analýza stylu (2), Specializované dějiny hudby (2), Natočení CD (1), Nahrávací technika (1), Management, PR a marketing (1), Seminář hlavního oboru (1), Hospitace při baletní korepetici (1).

Graf 7: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů ve studijním oboru Korepetice.

Obor Korepetice nabízí dle mého názoru nejvyváženější kurikulum. 88% celkového výčtu předmětů zde tvoří předměty hlavního oboru a jeho specializace, speciální dovednosti, nástrojová příprava a hudební styl, což jsou nejpodstatnější okruhy předmětů a dovedností, které by měl každý korepetitor ovládnout.

Doprovod instrumentalistů je oborem spíše menšinovým a vyučuje se v Německu (6), Rakousku (1) a Švýcarsku (1). Jedná se o výuku klavírního doprovodu s jiným sólovým hudebním nástrojem. Četnost zastoupení jednotlivých předmětů je následující:

Hlavní obor (8), Praxe (5), Doprovod písní (5), Transpozice, hra partitur a hra z listu (5), Orchestr, velký ansámbl, sbor (3), Cembalo a historické klávesové nástroje (3), Výuka klavírní spolupráce (3), Hra podle dirigenta (3), Komorní hra (3), Dirigování (3), Analýza stylu (3), Práce na repertoáru (2), Nástroj (2), Zpěv (2), Soudobá hudba (2), Koncerty a soutěže (1), Kompozice (1), Specializované dějiny hudby (1), Doprovod opery (1), Improvizace (1), Instrumentace (1), Historicky poučená interpretace (1), Dikce zpívaného cizojazyčného textu (1).

Graf 8: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů v oboru Doprovod instrumentalistů.

Situace u tohoto oboru je podobná jako v oboru Korepetice – 89% zde tvoří stejné skupiny předmětů jako v oboru Korepetice s tím rozdílem, že je zde menší zastoupení předmětů týkajících se hudebního stylu.

Posledním z ucelených oborů bylo Klavírní duo, které se vyučuje pouze v Německu (1) a Rakousku (2). Četnost zastoupení jednotlivých předmětů je následující:

Hlavní obor (3), Nástroj (2), Soudobá hudba (2), Historicky poučená interpretace (2), Doprovod na školních akcích/projektech (2), Specializované dějiny hudby (2), Koncentrační techniky a pódiový trénink (1), Filmová hudba (1), Management, PR a marketing (1), Notace v soudobé hudbě (1), Seminář hlavního oboru (1), Masterclasses (1).

Graf 9: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů ve studijním oboru Klavírní duo.

V tomto kurikulu zcela chybí předměty specializace klavírní spolupráce a předměty speciálních dovedností. Největší část zde zaujímají předměty hlavního oboru a hudebního stylu spolu s nástrojovou přípravou (68%).

Výjimečnou skupinou byly speciální obory – Baletní korepetice v Německu a Orchestrální klavír ve Švýcarsku. Četnost zastoupení jednotlivých předmětů je následující:

Hlavní obor (2), Praxe (2), Práce na repertoáru (1), Transpozice, hra partitur a hra z listu (1), Nástroj (1), Cembalo a historické klávesové nástroje (1), Koncerty a soutěže (1), Improvizace (1), Hra podle dirigenta (1).

Graf 10: Zastoupení jednotlivých okruhů předmětů ve speciálních oborech, zahrnujících klavírní spolupráci.

 

Pro velkou specifičnost těchto oborů se jejich kurikulum poněkud vymyká ostatním oborům, nicméně je sestaveno odpovídajícím způsobem pro dané obory a profesní cíle.

 

Výsledky 

Z této studie vyplynula prioritní pozice hlavního oboru a praktických předmětů – největší důraz je kladen na tuto skupinu předmětů ve Speciálních oborech (55%) a Komorní hře (50%), dále pak v Klavírním duu (37%), Korepetici (35%), méně pak v Doprovodu instrumentalistů (32%) a velmi těsně v Doprovodu písní (31%) a Doprovodu opery (30,6%).

Specializované předměty klavírní spolupráce jsou nejvýznamněji zastoupeny v oborech Klavírní duo (21%), Doprovod instrumentalistů (20%), Doprovod písní (18%), Korepetice (15%), méně pak v Doprovodu opery (11%) a Komorní hře (6%). Ve speciálních oborech tyto předměty nejsou zastoupeny vůbec.

Podíl předmětů speciálních dovedností je dle mého soudu ukazatelem toho, které obory nejvíce vyžadují, aby student nebyl pouze vynikajícím klavíristou. Jsou to na prvním místě Speciální obory (27%), Doprovod instrumentalistů (21%), Doprovod opery (18%), dále následuje Korepetice (14%), Doprovod písní (7%) a Komorní hra (6%). V oboru Klavírní duo se tyto předměty nevyučují.

Předměty zabývající se hudebním stylem jsou nejvýznamnější pro obor Komorní hra (20%), Korepetice (11%), Doprovod opery (9,3%), Doprovod písní (8,7%) a dále také pro Doprovod instrumentalistů (5%). V oboru Klavírní duo a speciálních oborech se předměty týkající se hudebního stylu nevyučují.

Nástrojová/pěvecká výuka je nejvíce zastoupena ve Speciálních oborech (18%), Doprovodu opery (12,7%), Korepetici (12,5%), Doprovodu instrumentalistů (11,7%), dále pak v Doprovodu písní (11,1%), Klavírním duu (10%) a v Komorní hře (7%).

Jako povinné se v kurikulech objevují i jazykové předměty, které jsou logicky důležité pro obor Doprovod opery (11%), Doprovod písní (10%), dále pak pro Korepetici (3%) a Doprovod instrumentalistů (2%).

Teoretické předměty jsou nejvíce vyučovány v těchto oborech: Klavírní duo (11%), Komorní hra (6,72%), Doprovod instrumentalistů (6,67%), dále pak Korepetice (4%), Doprovod písní (3,2%) a Doprovod opery (2,7%).

Další skupiny předmětů nejsou již tak výrazně zastoupeny, protože nejsou prioritní pro formování výuky klavírní spolupráce.

Graf 10: Přehled zastoupení jednotlivých okruhů předmětů napříč obory.

      Shrnutí 

Hlavním cílem této práce bylo utvoření uceleného přehledu o výuce klavírní spolupráce v zemích střední Evropy, a to konkrétně v České republice, Lichtenštejnsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku a ve Švýcarsku.

Za tímto účelem byla shromážděna kurikula ze všech vysokých škol s hudební fakultou zaměřující se na umění interpretace (Performing Arts) a vyhledány ty studijní programy, ve kterých klavír není vyučován pouze jako sólový nástroj. S ohledem na rozsah této práce byly analyzovány pouze magisterské studijní programy.

Na základě analýzy a komparace těchto dat se podařilo určit základní typy výuky klavírní spolupráce, kterými jsou: Komorní hra (Chamber music, Kammermusik), Doprovod písní a oratorií (Vokalkorrepetition Lied und Oratorium, Liedgestaltung, Liedduo), Vokální korepetice (Coaching Opera Singers, Chef de chant, Vokalbegleitung), Instrumentální korepetice (Accompaniment of Instrumentalists, Instrumentalkorrepetition, Klavierkammermusik) a další kategorie smíšených nebo netypických studijních programů (Accompagnement, Klavierkammermusik und Liedgestaltung, Orchesterklavier, Klavierduo).

Výsledkem této indukce bylo sestavení obecného kurikula pro klavírní spolupráci tak, aby bylo jasně patrné, že každý klavírista, který se chce zabývat klavírní spoluprací, musí kromě absolutního technického zvládnutí nástroje být také vzdělán v dalších specifických disciplínách, bez kterých nemůže v profesi klavírního korepetitora obstát.                       

           Summary 

The main aim of this research was to create a comprehensive overview of the opportunities to study piano accompaniment in the countries of Central Europe, which is the Czech Republic, Lichtenstein, Hungary, Germany, Poland, Austria, Slovakia, Slovenia and Switzerland.

For this purpose, curricula from universities focusing on performing arts were gathered and in them study programmes, in which piano is not taught only as a solo instrument, were targeted. In regards to the range of this research, only master’s study programmes were analysed.

By the analysis and comparison of the data these basic types of “piano cooperation” were established: Chamber music (Chamber music, Kammermusik), Accompaniment of songs and oratorios (Vokalkorrepetition Lied und Oratorium, Liedgestaltung, Liedduo), Coaching opera singers (Coaching Opera Singers, Chef de chant, Vokalbegleitung), Accompaniment of instrumentalists (Accompaniment of Instrumentalists, Instrumentalkorrepetition, Klavierkammermusik) and other categories of mixed or atypical study programmes (Accompagnement, Klavierkammermusik und Liedgestaltung, Orchesterklavier, Klavierduo).

The result of this induction was the completion of a universal curriculum for studying piano accompaniment, from which it is fairly obvious that every pianist who wants to engage in piano accompaniment must, apart from mastering their own instrument, be educated in other specific subjects, which are absolutely essential for becoming a successful piano accompanist.

 

            Klíčová slova

klavírní spolupráce, klavírní doprovod, výuka, komorní hra, doprovod písní a oratorií, vokální korepetice

            Key words 

piano accompaniment, piano correpetition, education, chamber music, accompaniment of songs and oratoria, vocal coaching

 

Strany 71-83/2019

Redakce